NJR het Bureau, expert op het gebied van jongerenvraagstukken,

onderzoek, advies, trainingen & workshops.

“Jongeren die weten wat ze kunnen, waarom ze bijzonder zijn en gaan voor wat hen ligt; doen ertoe, voor zichzelf en voor anderen.”

Werkwijze

Wij zijn een  jong, ambitieus en fris advies- en onderzoeksbureau ontstaan uit NJR, het landelijke netwerk van jongerenorganisaties. Wij begrijpen de wereld van jongeren anno nu, wij maken er immers zelf deel van uit. Met soms onorthodoxe inzichten, maar altijd effectieve oplossingen en diensten helpen wij overheden en non-profitorganisaties hun prestaties binnen het jeugdveld te verbeteren.

Door de juiste vragen te stellen weten wij in samenwerking met de opdrachtgever tot de kern te komen. Op basis van deze informatie komen wij met een passend voorstel. Omdat we een klein en hecht team hebben, zijn de lijnen kort en staat een goede relatie met u als opdrachtgever centraal. Wij nodigen u uit om eens kennis te komen maken op de Kromme Nieuwegracht 58 in Utrecht. Bel voor een afspraak 030 230 35 75 of stuur een mailtje naar johankruip@njrhetbureau.nl.

NJR het Bureau maakt deel uit van NJR. NJR is het netwerk van jongeren in Nederland die ertoe willen doen, door te gaan voor wat hen ligt en daarmee anderen te raken.

Door de juiste vragen te stellen weten wij in samenwerking met de opdrachtgever tot de kern te komen. Op basis van deze informatie komen wij met een passend voorstel. Omdat we een klein en hecht team hebben, zijn de lijnen kort en staat een goede relatie met u als opdrachtgever centraal. Wij nodigen u uit om eens kennis te komen maken op de Kromme Nieuwegracht 58 in Utrecht. Bel voor een afspraak 030 230 35 75 of stuur een mailtje naar johankruip@njrhetbureau.nl.

Missie

NJR het Bureau adviseert beleidsmakers en praktijkprofessionals over de gewenste strategie ten aanzien van jeugdbeleid, jongerenprojecten en jeugdhulp. Dit doen wij door middel van adviestrajecten, onderzoek, workshops en trainingen. Onze diensten hebben gemeen dat we altijd uitgaan van de kracht, de belevingswereld en het sociale netwerk van jongeren. Wij weten wat jongeren beweegt en in beweging brengt.

Diensten

Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk jongeren welzijn en geluk ervaren, kansen krijgen om zich te ontwikkelen en kansen pakken om een positieve impact te hebben op hun omgeving? Wat vraagt dit van beleidsmakers en praktijkprofessionals? En wat zijn bewezen methoden die daaraan bijdragen?  Bij NJR het Bureau weten wij dat een succesvolle aanpak begint bij de kracht en de belevingswereld van jongeren zelf.

Advies inspraak

Of het nu gaat om preventie, jeugdhulp of beleid gericht op de wijk: de ervaringsdeskundigheid van jongeren is cruciaal voor een succesvolle aanpak. Dit uitgangspunt wordt door vrijwel alle professionals die met en/of voor jongeren werken onderschreven. Toch blijkt uit de praktijk dat het niet bepaald gemakkelijk is om jongeren bij (beleids-)vraagstukken te betrekken. Onze ervaring is dan ook dat het merendeel van de jongeren geen interesse heeft in specifieke maatschappelijke thema’s, instituties of beleid. Jongerenparticipatie, inspraak en burgerschap zijn dan ook termen die doorgaans niet in het vocabulaire van jongeren voorkomen. Dit verklaart waarom jongerenraden of anderszins formeel aangestuurde participatiemodellen, die vaak  bedacht zijn door volwassenen, niet werken.

NJR het Bureau ondersteunt overheden en instanties die jongeren willen betrekken bij hun werkzaamheden. Dit doen wij met methoden die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Aan de hand van uw vraagstuk ontwikkelen wij een traject op maat.

Advies jeugdbeleid

Met ingang van de nieuwe jeugdwet begin 2015, zien we de contouren van nieuw jeugdbeleid op bestuurlijk niveau bij veel gemeenten steeds duidelijker worden. Nu breekt voor veel gemeenten de fase van transformatie aan. Het ten volste benutten van de ‘eigen kracht’ en het sociale netwerk rondom jeugdigen is daarbij het vertrekpunt. Meer dan voorheen zijn beleidsmakers erop gebrand een basis te leggen welke jongeren een kans geeft om te floreren, ze helpt om hun kwaliteiten te ontdekken en ze informeert over wat ze voor hun omgeving kunnen betekenen.

Bij NJR het Bureau weten wij hoe belangrijk het perspectief en de ervaringsdeskundigheid van jongeren is bij het bewerkstelligen van deze transformatie. Omdat de transformatie vraagt om een hernieuwde verhouding tussen de verschillende actoren, werken wij in onze adviestrajecten nauw samen met beleidsmakers, praktijkprofessionals en jongeren. De kracht, de belevingswereld en het sociale netwerk van jongeren is daarbij het vetrekpunt. Afhankelijk van de vraag/behoeften ontwikkelt NJR het Bureau een adviestraject op maat.

Trainingen

trainingen

Workshops

onderzoek

Onderzoek

home3

Wilt u weten hoe jongeren tegen een bepaald vraagstuk aankijken? Of hoe u jongeren kunt betrekken bij uw organisatie? Wilt u meer inzicht in de wensen en behoeften van jongeren. En wat vinden jongeren eigenlijk van uw aanpak? NJR het Bureau ondersteunt overheden en non-profit organisaties door middel van trainingen, workshops en onderzoek. Op basis van uw vraag ontwikkelen wij een aanbod op maat.

Om de effectiviteit van een project voor jongeren te optimaliseren is het van belang om inzicht te hebben in succes- en faalfactoren. Oftewel, in welke mate ontwikkelt een jongere zich op sociaal, emotioneel en cultureel gebiedt en welke methoden en processen hebben daaraan bijgedragen? Om hier inzicht in te verkrijgen is het wenselijk om aan bestaande en nieuwe projecten, een impactonderzoek te koppelen. Niet alleen om te zien wat het effect van het project is en hoe de methodische en procesmatige kwaliteit van het project verbeterd kan worden, maar ook om aantoonbaar te maken hoe en waarom het project werkt. De kennis die uit een impactonderzoek voortvloeien is van groot belang bij het waarborgen van de kwaliteit en de continuering van het project.
In een samengestelde groep van 7 tot 10 deelnemers, laten we jongeren met elkaar in discussie gaan over hun ideeën, belangen en denkwijze ten aanzien van een vraagstuk/onderwerp. Dit vindt plaats in een veilige en prettige setting die ervoor zorgt dat de deelnemers ongedwongen hun mening kunnen geven. De kracht van een focusgroep is dat de jongeren elkaar stimuleren en aansteken waardoor nieuwe ideeën en opvattingen de vrije loop hebben. Aan de hand van een ‘topic-lijst’ stuurt en wakkert de gespreksleider de discussie aan.
Om er achter te komen welke wensen en behoefte jongeren hebben, voert NJR het Bureau geregeld peer-to-peer behoefteonderzoek uit. Niet alleen om er achter te komen welke ideeën jongeren zelf hebben en welk aanbod jongeren graag terugzien, maar vooral om inzichtelijk te maken wat jongeren nodig hebben om zelf initiatieven te realiseren.
Bij de ontwikkeling van succesvol beleid is de ervaringsdeskundigheid van jongeren cruciaal. Toch blijkt uit de praktijk dat het niet bepaald gemakkelijk is om jongeren bij (beleids-)vraagstukken te betrekken. In deze training oefenen beleidsambtenaren met methoden waarop ze op een succesvolle manier de ervaringsdeskundigheid, energie en creativiteit van jongeren kunnen benutten. Welke stappen moeten hierin worden gezet? Wat wordt hierin verwacht van jou als professional? En hoe ziet de belevingswereld van jongeren er anno 2015 eigenlijk uit?
Organisaties zijn zich vaak bewust van de kansen die het gebruik van sociale media meebrengen om jongeren te bereiken en te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden voor participatie, openheid van bestuur, transparantie, betrokkenheid en kennis-deling. In de praktijk stoeien organisaties echter nog met vragen over het waarom, hoe, wanneer, door wie en op welk platform. Het inzetten van sociale media vraagt om visie en lef. Een steuntje in de rug bij het bepalen van een heldere sociale media strategie is dan ook geen overbodige luxe. In deze workshop geven wij de handvatten die u nodig heeft om uw eigen effectieve en strategische sociale media aanpak te bepalen.
Bij het ontwikkelen van beleid en projecten voor jongeren, worden vragen veelal in de verkeerde volgorde gesteld. We gaan te snel voorbij aan de vraag waarom we iets willen doen of ontwikkelen en hoe we dat het beste kunnen doen. Wat zorgt er voor dat iets werkt? Welke succesfactoren liggen hier aan ten grondslag? Te vaak wordt het ver- en erkennen van de waarom- en de hoe-vraag vergeten en begint men het wat (de beroemde ‘best practices’). In deze workshop gaan de deelnemers aan de hand van het denkmodel van de Gouden Cirkel van Simon Sinek aan de slag met een vraagstuk.
Waar veel (maatschappelijke) organisaties, die zich richten op jongeren, veel kennis hebben over een bepaalde onderwerp/thema, ontbreekt vaak expertise op het gebied van jongeren. Deze kennis is echter wel nodig omdat een succesvolle aanpak aan moet sluiten bij de belevingswereld van jongeren. In deze inspirerende, op maat gemaakte workshop duiken deelnemers in de belevingswereld van jongeren. Ze worden gevoed met nieuwe inzichten en trends. Vanuit dit vetrekpunt wordt vervolgens kritisch gekeken naar de huidige werkwijze. Het resultaat van de workshop is een nieuw, of aangescherpt plan van aanpak.
  • jonge held

Jonge Helden

Wij, NJR het Bureau en Mezzo, bundelen onze expertise op het gebied van jongeren en mantelzorg. Met een uniek en integraal aanbod ondersteunen wij gemeenten op maat bij het vormgeven en uitvoeren van succesvol beleid gericht op JM’ers. Daarnaast geven wij workshops aan mantelzorgondersteuners en trainingen aan docenten en andere professionals. Voor de jongeren zelf hebben we een interactieve workshop en theatervoorstelling over mantelzorg ontwikkeld. De kracht, het perspectief en het sociale netwerk van JM’ers staat centraal in dit gehele aanbod.

Is de ondersteuning van (jonge) mantelzorgers een belangrijk speerpunt binnen uw gemeente? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Opdrachtgevers & Samenwerkingspartners

gemeindhoven
NJI
verwy-Jonker-instituut
gemeente-helmond
doenja
timpaan-welzijn
UWV
ministerie-VJI
Hunanitas
gem-capelle
Spirit
gem-westervoort
contactpunt-mantelzorg-emmen
oosterpoort
MVT-mantelzorg-arnhem
gemeente-emmen
gem-apeldoorn
mindmix
WWJB
VWS
NCJ
ggd-brabant
gem-rotterdam
gemeente-assen
gem-Utrecht
de-kap
thermiek
regenboog
JWB
Algemene-rekenkamer
gem-goes
mezzo
gem-gorinchem
U-centraal

Stuur nu een mail!

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Contactgegevens

Adres: Kromme Nieuwegracht 58
512 HL Utrecht
Telefoon: 030 230 35 75
Website: www.njrhetbureau.nl
E-mail: info@njrhetbureau.nl